Horst Kahl

"oT“ , 2012, Acryl und Kreide auf Maltuch, 100X140 cm
Copyright © 2011 BBK BONN, RHEIN-SIEG e.V.
Designed by VTC-Net